Friday, September 30, 2016

KUNCI JAWABAN MAPSI MATERI MATERI AL QUR’AN /ILMU AL QUR,AN/TAFSIR TA 2016/2017


MATERI AL QUR’AN /ILMU AL QUR,AN/TAFSIR

237.    Siapakah yang menjadi ketua panitia pembukuan Al Qur’an ? (Zaid bin Tsabit)
238.    Ada berapakah maratibul gunnah jika dilihat dari kesempurnaannya ? (ada 3, Musyaddadah, idgham, ikhfa)
239.    Dalam Al Qur’an ada dua surat yang paling banyak membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan wanita, yang pertama adalah surat An Nissa, karena lebih banyak membicarakan tentang wanita maka dinamakan surat An Nissan Al Kubra. Dan surat apakah yang kedua yang mendapat nama An Nissa As Sughra ? (Surat At Thalaq)
240.    Surat Al Baqarah dan Surat Ali Imran adalah dua surat yang membongkar hal-hal yang disembunyikan oleh Ahli Kitab, oleh karenanya dinamakan apakah dua surat tersebut ? (Az Zahrawaani(dua yang cemerlang))
241.    Siapakah yang pertama kali memulai surat dengan Bismillah ?  (Nabi Sulaiman)
242.     Apa yang menyebabkan terjadinya mad Far’ie ? (Hamzah dan sukun)
243.    Terbagi berapakah Qalqalah  ? ( 3, Sughra, Kubra dan Akbar)
244.    Wakaf/Berhenti dalam membaca Al Qur’an ada 4 jenis, sebutkan ke 4 jenis tersebut ? (Idthiroriy, Ikhtiariy, Ikhtibari, dan Intizhariy)
245.    Sebutkanlah 4 tingkatan dalam membaca Al Qur’an ? (Tartil, Tahqii,Hadr dan Tadwir)
246.    Ada berapakah hukum nun mati atau tanwin ketika berhadapan dengan huruf Hijaiyah ? (Ada 4. Izhar, Idgham, Ihkfa dan Iklab)
247.    Izhar mempunyai 6 huruf dan 3 tingkatan. Sebutkan 3 tingkatan izhar tersebut dengan hrurufnya masing-masing !(1. A’la = Hamzah dan Cha 2. Ausath=’Ain dan Ha  3.Adna= Ghoin dan Kha)
248.  Huruf-huruf idgham yang 5 terkumpul dalam kalimat يرملون , terbagi kepada dua macam. Apakah 2 macam idgham tersebut ? (Bigunnah dan Bilagunnah)
249.    Sesuai dengan yang disepakati para Ulama Tajwid, bahwa tingkatan mad terbagi kepada 5 tingkat sebutkan ke 5 tingkatan itu secara berurutan ! (Mad Lazim,M. Aridh,M. Wajib,M.Jaiz, M. Badal)
250.    Ada berapakah tingkatan-tingkatan gunnah dilihat dari kesmpurnaan gunnahnya ? (ada 3. 1. Gunnah Musyaddadah 2. Ikhfa 3. Idgham)
251.    Ikhfa Haqiqi terbagi kepada 3 tingkatan, Aqrob, Ausath dan Ab’ad. Huruf apa sajakah yang termasuk dalam Ikhfa Ausath ?(ث,ج,ذ,ز,س,ش,ص,ض,ظ,ف)
252.    Kalimat apakah yang mengandung semua huruf Isti’la ? (خص ضغط قظ )
253.  Terkumpul dalam kalimat apakah huruf-huruf ikhfa ? (صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد فى تقى ضع ظالما)
254.    Menurut imam Jazari wakaf Iktiariy terbagi kepada 3 bagain. Sebutkan 3 bagian wakaf tersebut ! (Wakaf Tam, Wakaf Kafi dan Wakaf Hasan)
255.    Ilmu yang dipelajari untuk mengetahui tata cara membaca kata atau kalimat dalam Al Qur’an sekaligus perbedaan yang disandarkan kepada para imam yang menyampaikan kepada kita. Definisi ini adalah definisi untuk ? (Ilmu Qiro’at)
256.    Para Ulama Qiro’at membagi Qiro’at kepada 6 macam. Sebutkan 3 diantaranya !(Qiro’at Mutawatir, Q. Masyhur, Q. Ahad, Q. Syadz, Q. Maudlu, dan Q. Mudraj)
257.    Qiro’at yang diriwayatkan oleh sekelompok orang banyak dari kelompok yang banyak yang tidak mungkin berdusta. Ini merupakan definisi untuk jenis Qiro’at ? (Qiro’at Mutawatir)
258.    Sebutkan 4 nama Imam Qiro’at dalam Qiro’at Sab’ah (Qiro’at Tujuh) ! (Nafi’, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Aamir, ‘Ashim, Hamzah dan Al Kisa’i)
259.    Jenis Qiro’at apakah yang banyak dipraktekan di Indonesia ? (Qiro’at ‘Ashim, Riwayat Hafsh, Thariq As Syatibyah)
260.    Apa bunyi ayat yang artinya : “ Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Ruh maka katakanlah bahwa ruh adalah urusan Tuhanku, dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sangat sedikit”. ? يسئلونك عن عن الروح قل الرووح من امر ربى وما اوتيتم من العلم الا قليلا)
261.  Apa bunyi ayat yang artinya : “ Sesungguhnya kamu (Muhammad) Memiliki budi pekerti yang luhur”. (وانك لعلى خلق عظيم)
262.    Berapakah tingkatan-tingkatan Mad ? (ada 5, (1. Mad Lazim  2. Mad ‘Aridh lissukun            3. Mad Wajib  4. Mad Jaiz      5. Mad Badal)
263.    Surat apakah yang membuka kedok orang-orang munafiq ? (Al Fatihah dan At Taubah)
264.    Dalam Al Qur’an ada surat al Ma’arij, apa arti Al Ma’arij ? (Tempat-tempat Naik)
265.    Siapakah sekretaris Nabi yang paling banyak menulis Wahyu ? (Mu’awiyah bin Abi Sufyan)
266.    Siapakah sahabat nabi yang pertama kali membaca Al Qur’an dengan suara merdu ? (Abdullah bin Mas’ud)
267.    Siapakah pengarang kitab tafsir jalalain ? (Jalaluddin Mahalli dan Jalaluddin Sayuthi)
268.    Kitab tafsir apakah yang berhasil dikarang oleh sayyid Qutub ketika berada dalam penjara ?  (Tafsir fi dzilalil Qur’an)
269.    Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, 4 mushaf Al Qur’an dicetak untuk disebarkan ke kota-kota penting. Utsman sendiri memegang satu mushaf Al Qur’an yang menjadi pedoman bacaan bagi mushaf-mushaf yang lain. Apa nama mushaf yang dipegang oleh Utsman ? (Mushaf Imam)
270.    Berapakah jumlah ayat Al Qur’an menurut pendapat yang paling Shahih ? (6236 ayat)
271.    Wahyu yang turun di Madinah disebut Ayat-ayat Madaniyah, Berapa jumlah surat Madaniyah? (28 surat)
272.     Wahyu yang turun di Makkah disebut Ayat-ayat Makkiyah, Berapa jumlah surat Makkiyah? (86 surat)
273.    Sebutkan 5 nama lain dari Al Qur’an ! (1. Ad Dzikro (peringatan) 2. Al Bayan (penjelasan)   3. Al Huda (petunjuk) 4. An Nur (cahaya) 5. Al Furqon (pembeda) )
274.    Nama lain dari surat al Fatihah adalah As Sab’ul Matsani, apa yang dimaksud dengan As Sab’ul Matsani (7 Ayat yang diulang-ulang)
275.    Ada berapakah Makharijul Huruf ? (ada 17)
276.    Sebab-sebab turunnya Al Qur’an disebut ? (Asbabun Nuzul)
277.    Dunia terdiri atas daratan dan lautan, berapa persenkah luas lautan yang dijelaskan Al Qur’an? (71,11%)
278.    berapa persenkah luas daratan yang dijelaskan Al Qur’an? (28,88%)
279.    Hidup dan mati merupakan siklus manusia, dan ternyata dalam Al Qur’an kata-kata “Al Hayat” dan “Al Maut” disebut dalam jumlah yang sama. Berapa jumlah dua kata tersebut diulang dalam Al Qur’an ? (145 kali)
280.    Apa yang dimaksud dengan AS SAB’UT THIWAL dalam jumlah ayat Al Qur’an ?(7 surat terpanjang dalam Al Qur’an)
281.    Apa yang dimaksud dengan AL MIUUN ? ( Surat-surat dalam Al Qur’an yang ayatnya lebih dari 100 ayat)
282.    Apa yang dimaksud dengan AL MATSANI ? (Surat-surat dalam Al Qur’an yang ayatnya kurang  dari 100 ayat)
283.    Apa yang dimaksud dengan AL MUFASSHAL ? (Surat-surat terpendek dalam Al Qur’an)
284.    Dalam Al Qur’an banyak surat yang diawali dengan huruf-huruf hijaiyah, disebut apakah huruf-huruf tersebut ? (Fawatihus Suwar)
285.    Berapa jumlah surat yang diawali denga huruf-huruf hijaiyah ? (29 surat)
286.    Ilmu-ilmu Islam dapat di golongkan kepada 4 kelompok besar, apa sajakah itu ?(1. Ilmu Bahsa Arab 2. Ilmu Syari’at 3. Ilmu Sejarah  4. Ilmu Hkimah dan Filsafat)
287.    Apa sajakah kewajiban umat Islam terhadap Al Qur’an ? ( 1. Membacanya  2. mentadaburi   3. mengamalkan  4. mengahapalnya).
288.    Siapakah Ulama yang berjasa memberikan titik pada huruf-huruf Al Qur’an ?(Nashir bin Ashim dan Yahya bin Ya’mar)
289.    Siapakah Ulama yang berjasa memberikan tanda baca dalam Al Qur’an ? (Al Khalli)
290.  Kata القرآن adalah kalimat yang berakar kata قارن yang berarti menggabungkan sesuatu dengan sesuatu. Dan memang suart-surat, ayat-ayat dan huruf-huruf Al Qur’an beriringan dan digabungkan satu dengan yang lainnya. Siapakah ulama yang mengemukakan pendapat seperti itu ? (Muhammada bin Idris As-Syafi’i )
291.  Kata القرآن adalah kalimat yang berakar kata قرائن jama  قرينةyang berarti menggabungkan sesuatu dengan sesuatu. Dan memang suart-surat, ayat-ayat dan huruf-huruf Al Qur’an beriringan dan digabungkan satu dengan yang lainnya. Siapakah ulama yang mengemukakan pendapat seperti itu ?
292.    Sebutkan 4 bulan hurum (dihormati) dalam Al Qur’an ! (Muharram, Rajab, Dzulqo’dah, dzulhijjah)
293.    Surat Al Maidah memiliki dua nama yanga lain, sebutkan apa saja dua nama tersebut !  (Al ‘Uqud dan Al Munqidz)
294.    Dalam Al Qur’an ada 4 surat yang artinya Hari Kiamat, sebutkan 3 di antaranya !(1. Al Waaqi’ah 2. Al Haaqqah 3. Al Qori’ah 4. Al Qiyamah)
295.    Nama lain dari surat Fathir (pencipta) adalah………? (Surat Malaikat)
296.    Apakah nama lain dari surat Az Zumar ? (A Ghurof)
297.    Haa Miim As Sajdah adalah nama lain dari surat ? (Fusshilat)
298.    Dalam Al Qur’an ada surat Al Jatsyiah, apa arti Al Jatsyiah ? (Yang Berlutut)
299.    Surat Qof juga dinamakan surat Baasiqoot, pada ayat berapa kalimat Basiiqotdisebut ? (ayat 10)
300.  Siapakah yang dimaksud “Anakku” dalam ayat  يابني إنى ارى فى المنام انى ان اذبحك فانظر ماذاترى (Nabi Ismail)
301.    Siapakah yang dimaksud “Anakku” dalam ayat يابني اركب معنا ولاتكن مع الكافرين  ?(Kan,an bin Nuh)
302.  Siapakah yang dimaksud “Anakku” dalam ayat   يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيد لك كيدا(Nabi Yusuf as.)
303.    Siapakah yang dimaksud “Ayah” dalam ayat   ياابت انى رأيت احدعشر كوكبا  (Nabi Ya’kub as).
304.  Siapakah yang dimaksud “Ibnu Ummi” dalam ayat   ياابن ام لاتأخذ بلحيتى ولابرأسى (Nabi Musa As.).
305.  Siapakah yang dimaksud “Ayah” dalam ayat   ياابت افعل ما تؤمر ستجدنى ان شاء الله من الصالحين  (Nabi Ibrahim As.).
306.  Siapakah yang dimaksud “Seorang laki-laki” dalam ayat      وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال ياقوم اتيعوا المرسلين (Habib an Najjar)
307.  Siapakah yang dimaksud “Sahabatnya” dalam ayat   اذهما فىالفار اذ يقول لصاحبه لاتحزن ان الله معنا  (Abu Bakar As Shiddiq).
308.  Siapakah yang dimaksud “3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubatnya” dalam ayat   وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت الأية (1. Ka’ab bin Malik 2. Hilal bin Umayyah 3. Mararah bin Rabi’)
309.  Siapakah yang dimaksud “Muridnya(Nabi Musa)” dalam ayat   واذقال موسى لفته لاابرح حتى ابلغ مجمع البحرين الأية (Yusya’ bin Nun)
310.  Siapakah yang dimaksud “Hamba ” dalam ayat   فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما  (Nabi Khidir As.)
311.  Siapakah yang dimaksud “Isteriku”(Nabi Zakariya) dalam ayat   قال انى يكون لىغلام وكانت امرأتى عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا  (Elizabet).
312.  Siapakah yang dimaksud “Ruh Kami” dalam ayat   فأرسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ?    (Malaikat Jibril As.)
313.  Siapakah yang dimaksud “Saudara Perempuan Harun” dalam ayat   يااخت هارون ماكان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا  (Siti Maryam).
314.  Siapakah yang dimaksud “Umat-umat yang lain” dalam ayatثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرين (Umat Nabi Shalih, Umat Nabi Luth dan Umat Nabi Syuaib).
315.  Siapakah yang dimaksud dengan “wanita yang mengajukan gugatan” dalam ayatقد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى الى الله ?(Khaulah binti Tsa’labah)
316.    Ayat apakah yang merupakan ayat terpanjang dalam Al Qur’an ? (Surat Al Baqarah ayat 182)
317.    Ayat apakah yang merupakan ayat terpendek dalam Al Qur’an ? (مدهامتان )
318.    Berapa kali kata فبأي الآء ربكما تكذبان dalam surat Ar Rahman (30 kali)
319.    Siapakah suami dari Khaulah binti Tsa’labah yang menjadi sebab turunnya bebrapa ayat dalam surat Al Mujadalah ? (‘Aus bin Shamit)
320.  Apa yang dimaksdu dengan “sebuah kitab” dalam ayat قال علمها عند ربى فى كتاب لايضل ربى ولاينسى (Lauhil Mahfudz)

0 comments:

Post a Comment

◄ Posting Baru Posting Lama ►
 

Wong Ndelok

Blog Archive