Friday, September 30, 2016

KUNCI JAWABAN SOAL MAPSI MATERI SIRAH NABAWIYAH (SKI) TA 2016/2017


MATERI SIRAH NABAWIYAH (SKI)

 1. Tahun berapakah Abdullah Ayah Nabi saw. dilahirkan menurut tahun masehi ? (545 M).
 2. Hari apa ? tanggal berapa ? bulan apa ? dan tahun berapa Nabi Muhammad saw. dilahirkan menurut perhitungan tahun masehi ? (Senin, 20 Agustus 570 M.)
 3. Sebutkan 3 kaum Bangsa Arab ? (1. Arab al ‘Arabaa  2. Arab al ‘Aaribah       3.Arab Musta’ribah)
 4. Siapakah Khalifah Andalusia (Spanyol) yang berjuluk Rajawali Quraisy ? (Abdur Rahman Ad-Dakhil)
 5. Siapakah panglima perang termuda di zaman Rasul saw. ? ( Usamah bin Zaid)
 6. Sebutkan 3 pendiri dinasti Abbassiyyah ! (1. Abul Abbas As Shaffah      2.Ja’farAl Manshur   3. Mahdi bin Al Manshur)
 7. Dimanakah letak ibu kota dinasti Bani Umayyah ? ( Damaskus)
 8. Disebut perang apakah, peperangan yang terjadi antara Ali bin abi Thalib dan Siti ‘Aisyah binti Abu Bakar RA.  ? ( Perang Jamal)
 9. Siapakah pendiri Masjid Al Aqsha ? ( Nabi Ya’kub AS.)
 10. Sebutkan Nabi-nabi yang termasuk dalam Golongan Ulul Azmi ! ( Nuh, Musa, Ibrahim, Isa, Muhammad as).
 11. Apakah nama anjing yang setia mengikuti pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ? ( Kitmir)
 12. Siapakah sahabat nabi yang mendapat gelar“ Duta Islam Pertama” ? (Mushab bin Umeir)
 13. Siapakah sahabat nabi yang mendapat gelar “Pedang Allah yang Terhunus” ? ( Khalid bin Walid)
 14. Siapakah sahabat nabi yang mendapat gelar “Yang dimandikan Malaikat” ?(Handzhalah bin Amir)
 15. Siapakah sahabat nabi yang buta yang menyebabkan turunnya surat “Abasa” ?(Abdullah bin Umi Maktum)
 16. Siapakah wanita muslimah yang pertama kali mati syahid ? (Sumayyah binti Khayyat/Ummu Yasir)
 17. Kelompok apakah yang tetap setia kepada Ali Setelah peristiwa Tahkim Di daumatul Jandal ketika perang antara Ali dan Mu’awiyah ? ( Syi’ah)
 18. Apakah penyebab terjadinya perang uhud ? ( Pembalasan dendam kaum kafir Quraisy terhadap umat islam atas kekalahan mereka pada perang Badar).
 19. Apa yang segera dilakukan Rasul setibanya di Madinah saat Hijrah ?(1.Mengumpulkan kaum Anshar dan Muahjirin dan mempersaudarakan mereka, 2. Membangun Masjid,    3. Membuat perjanjian dengan kaum Yahudi)
 20. Masjid apakah yang pertama kali dibangun oleh Nabi saw. ? (Masjid Kuba)
 21. Siapakah budak habsyi yang berhasil membunuh Hamzah paman Nabi saw. ? ( Wahsyi)
 22. Siapakah pembunuh Umar bin Khattab ? (Abu Lu’luah al Majusi)
 23. Nabi apakah yang diutus kepada kaum Tsamud ? ( Nabi Shalih )
 24. Dimanakah Nabi bersembunyi ketika dikejar oleh kafir Quraisy ? (Goa Tsur)
 25. Siapakah pendiri Daulah Aghlabiyah ? (Ibrahim bin Aghlab)
 26. Siapakah pendiri Dinasti Fatimiyah ? (‘Ubaidillah Al Mahdi)
 27. Siapakah pendiri gerakan Hizbut Tahrir ? (Taqiyuddin An Nabhani)
 28. Siapakah pendiri gerakan Ikhwanul Muslimin ? (Sayyid Hasan Al Banna)
 29. Siapakah pendiri Organisasi Nahdhatul Ulama ? ( KH. Hasyim ‘Asy’ari)
 30. Siapakah pendiri Organisasi Muhammadiyah ? ( KH. Ahmad Dahlan)
 31. Siapakah pendiri Tahrikat Tijaniyah ? (Ahmad bin Muhammad bin Mukhtar At Tijani)
 32. Sebutkan 3 saja binatang yang dijamin masuk syurga ! (Anjing ashabul kahfi, unta nabi Shalih, hud-hud nabi Sulaiman)
 33. Siapakah murid nabi Isa as. Yang berkhianat yang  di serupakan oleh Allah kepadanya dan kemudian disalib oleh imperium Romawi ? (Yudas Iskariot)
 34. Apakah julukan bagi para sahabat Nabi Isa yang setia membela dan menemaninya berdakwah ? (Kaum Hawariyyiin).
 35. Siapakah wanita biadab yang mencungkil mata Hamzah, mengiris telinganya untuk dibuat kalung, dan mengeluarkan hatinya kemudian dikunyah ? (Hindun bin Utbah).
 36. Siapakah sahabat Nabi yang menyebarkan Islam dinegeri “Tirai Bambu” Cina ? (Sa’ad bin Abi Waqqas).
 37. Dimanakah kaum Anshor melakukan perundingan untuk memilih Khalifah setelah Rasul wafat ? (Tsaqifah Bani Sa’idah).
 38. Di manakah kaum Quraisy selalu melakukan musyawarah untuk mengatur siasat ?(Daarun Nadwah).
 39. Perang apakah yang terjadi antara suku Quraisy dengan suku Qois Muhammad ikuti sebelum beliau diangkat menjadi Rasul ? (Perang Fijar).
 40. Perjanjian damai antara kaum Muslimin dengan Yahudi Madinah disebut ?(Deklarasi Madinah)
 41. Siapakah yang menjadi Inspirator pembuatan parit dalam perang Khandak ? (Salman Al Farisi)
 42. Apa yang dimaksud dengan Al Mu’allaqah ? (Syair yang menang dalam perlombaan syair di pasar Ukaz dan digantungkan di Ka’bah).
 43. Siapakah sahabat yang dipercaya memegang kunci pintu Ka’bah sekaligus mendapat julukan Amiinul Ummah “Kepercayaan Umat” ? (Hudzaifah Al Yamani).
 44. Peperangan yang diikuti oleh Nabi disebut ? (Ghozwah)
 45. Peperangan yang  tidak di ikuti oleh Nabi disebut ? (Sariyah)
 46. Berapa Jumlah Peperangan Sariyah ? (27)
 47. Berapa Jumlah Peperangan Ghozwah ? (47)
 48. Berapa Jumlah tentara Islam dalam perang Badar Kubra dan berapa orang yang terbunuh             (313 tentara, 14 orang terbunuh)
 49. Berapa jumlah tentara kafir Quraisy dalam Perang Badar Kubra dan berapa orang yang terbunuh ? (950 orang dan 70 orang terbunuh)
 50. Pada tahun kedua Hijriyah, kiblat berpindah dari Baitul Muqaddas di Palestina ke Ka’bah di Makkah. Berapa lama kaum muslimin berkiblat ke Baitul Muqaddas ? (16 bulan/1 tahun 4 bln)
 51. Apa penyebab terjadinya perang Uhud ? (Pembalasan dendam kaum musyrikin atas kekalahan mereka pada perang Badar).
 52. Apa yang dimaksud dengan ‘Aamul Wufud  ? (Tahun Berdatangan kabilah-kabilah arab untuk masuk Islam).
 53. Perang antara kaum muslimin dengan kaum kafir dihentikan selama 10 tahun, umat Islam tidak boleh masuk ke kota Makkah pada tahun itu, dan jika ada orang Quraisy ke Madinah untuk masuk Islam harus dikembalikan ke Makkah dan jika ada umat islam yang ke Makkah tidak dikembalikan ke Madinah . Ini adalah isi dari perjanjian……….?(Sulhul Hudaibiyah).
 54. Pada tahun keberapa ayat hijab turun ? (Tahun ke 5 H.)
 55. Terdapat dalam surat apa saja ayat hijab itu ? (Surat Al Ahzab ayat 53-59 dan An Nur ayat 31)
 56. Siapakah yang melempari Nabi dengan kotoran unta hingga mengenai kepala beliau ?(Uqbah bin Mu’ith)
 57. Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad, dengan siapakah Siti Khadijah menikah ?(Al Haq bin Aid)
 58. Berapa Jumlah tentara Islam dalam perang Uhud ? (700 orang)
 59. Berapa jumlah tentara kafir Quraisy dalam Perang Uhud ?(3000 orang)
 60. Siapakah panglima Quraisy yang berhasil memukul mundur pasukan pemanah kaum muslimin dalam perang Uhud ? (Khalid bin Walid).
 61. Pada tahun ke 5 H. terjadi perang Bani Musthaliq, dan salah seorang isteri Nabi yang ikut adalah Siti ‘Aisyah. Dalam perang ini Siti Aisyah mendapat Fitnah yang menyebabkan turunnya ayat pembebasannya dalam surat An Nur. Fitnah apakah itu ?(Haditsul Ifki).
 62. Siapakah gembong munafiq yang berhasil menghasut 300 orang untuk tidak ikut pada perang Uhud ? (Abdullah bin Ubay bin Salul)
 63. Siapa sajakah yang mendapat hukuman 80 deraan karena menyebarkan Fitnah Haditsul Ifki?     (1. Hamnah binti Hajsyi 2. Misthah bin Usasah 3. Hassan bin Tsabit)
 64. Siapakah sahabat Nabi yang menjadi anak angkatnya dan namanya tertulis dalam Al Qur’an ?     (Zaid bin Haritsah).
 65. Sumpah setia kaum Muslimin yang dilakukan dibawah pohon saat perang Hudaibiyah disebut ?  (Baitur Ridwan)
 66. Siapakah nama asli Abu Bakar As Shiddiq ? (Abdullah bin Abi Quhafah)
 67. Berapa lama Abu Bakar menjabat sebagai Khalifah ? (2 tahun 10 hari)
 68. Siapakah yang pertama kali mendapat gelar Amiirul Mukminiin ?(Umar bin Khattab)
 69. Pedang sayyidina Umar bernama ? (Dzul Wahsyah)
 70. Orang yang pertama kali membuat kalender/penanggalan Islam adalah…….? (Umar bin Khattab)
 71. Siapakah yang menjadi dalang pembunuhan atas Utsman bin Affan ? (Seorang Yahudi bernama Abdullah bin Saba).
 72. Siapakah yang membunuh Khalifah Utsman bin Affan ? (Hamran bin Sudan As Syakiy).
 73. Berapa lama Umar bin Khattab menjabat sebagi khalifah ? (10 tahun, 6 bulan, 4 hari)
 74. Berapa lama masa kekhalifahan Utsman bin Affan ? (12 tahun)
 75. Tahun berapakah Khalifah Utsman wafat ? (tahun 35 H.)
 76. Mengapa perang antara Ali dan Siti Aisyah dinamakan perang Jamal ? (Karena dalam perang itu Siti Aisyah mengendarai Unta).
 77. Dimana dan tahun berapa tahkim antara Ali dan Muawiyah dilaksanakan ? (Di Daumatul Jandal tahun 37 H.)
 78. Tahun berapakah Khalifah Ali wafat ? (tahun 40 H.)
 79. Siapakah yang membunuh Ali ra. ? (Abdur Rahman bin Muljam)
 80. Dimana Sayyidina Ali dimakamkan ? (Kufah, Irak)
 81. Tahun dimana Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan disebut ? (‘Aamul Jama’ah)
 82. Siapakhah sahabat nabi yang mendapat kehormatan memandikan jenazah Nabi ? (Ali bin Abi Thalib, Fadhhal bin Abbas dan Usamah bin Zaid).
 83. Apa nama perjanjian damai antara kaum muslimin dengan musyrikin Quraisy tahun ke 6 H. ?     (Sulhul Hudaibiyah)
 84. Apa nama Madinah  sebelum Nabi Hijrah ? (Yatsrib)
 85. Tahun dimana Siti Khadijah isteri tercinta Rasul dan kakeknya Abdul Muthallib wafat disebut ?  (‘Aamul Huzni).
 86. Kerajaan Murabhitun didirikan oleh ? (Yusuf bin Tasyfin).
 87. Penguasa Muwahhidiin memasuki wilayah Andalusia tahun……..? (1146 H.)
 88. Sebutkan 4 orang panglima yang ditugaskan Abu Bakar untuk Menumpas Heraklius raja Romawi ! (1. Yazid bin Abi Sufyan 2. Abu Ubaidah bin Jarrah 3. Amru bin ‘Ash 4. Surahbil bin Hasanah).
 89. Raja yang meruntuhkan kerajaan Samudera pasai adalah…… ? (Malik Al Shaleh).
 90. Kesultanan Cirebon merupakan Kerajaan Islam pertama di daerah……? (Jawa Barat).
 91. Gerakan apakah yang dipimpin oleh Jamaluddin Al Afgani ? (Pan- Islamisme)
 92. Siapakah isteri-isteri Rasul yang ikut dalam peperangan bani musthaliq ? (Siti Aisyah dan Ummu Salamah)
 93. Siapakah yang menambahkan adzan Jum’at ? (Utsman bin Affan)
 94. Berapakah jumlah korban dari kaum muslimin pada perang Uhud ? (70 orang)
 95. Berapakah jumlah korban dari kaum musyrikin pada perang Uhud ? (23 orang)
 96. Berapa lama Nabi Musa diasuh oleh Firaun ? (18 tahun)
 97. Siapakah isteri Nabi Sulaiman ? (Ratu Bulqis)
 98. Orang yang pertama kali membuat baju perang adalah……..? (Nabi Daud as)
 99. Siapakah raja yang dibunuh Daud dengan katapelnya ? (Raja Jalut)
 100. Dizaman Nabi Sulaiman ada sebuah kerajaan besar di Negeri Saba yaitu kerajaan Sabaiyah, kerajaan ini sangatlah makmur karena mampu membuat bendungan raksasa untuk pengairan lahan pertaniannya. Apakah nama bendungan Raksasa tersebut ?(Bendungan al Ma’arib)
 101. Siapakah Nabi yang  diutus Allah kepada kaum Tsamud ? (Nabi Shalih as.)
 102. Siapakah saudara kandung Nabi Yusuf as. (Bunyamin)
 103. Siapakah yang mampu memindahkan singgasana ratu Bulqis kekerajaan Sulaiman hanya dengan sekejap mata ? (Asip bin Barkhia)
 104. Tahun berapa Nabi wafat dalam tahun hijriah dan masehi?(13 rabiul awwal 11 H/8 juni 632 M)
 105. Siapakah yang menjadi sekretaris negara dimasa khalifah abu bakar? (Utsman bin Affan)
 106. Siapakah yang menjadi sekretaris negara di masa khalifah umar?(Zaid bin Tsabit dan Abdullah bin arqam)
 107. Siapakah yang menjadi sekretaris negara di masa khilapah utman?(Marwan bin Hakam)
 108. Siapakah yang menjadi sekretaris negara di masa khilafah Ali bin Abi Thalib ?(Abdullah bin rafii)
 109. Dalam lingkungan Quraisy hanya 17 orang laki-laki yang pandai membaca dan menulis sedangkan dari golongan wanita hanya ada 3 orang siapakah ketiga wanita tersebut?(2 istri Nabi Hafsah dan Umu Salamah dan Asy-Syifan binti Abdullah al-Adawiyah)
 110. Siapakah2 istri nabi yang hanya pandai membaca tak bisa menulis?(Siti Aisyah dan Umu Salamah)
 111. Siapa sajakah para sahabat yang diutus Umar bin Khattab ke Syam untuk mengajarkan ilmunya ? (Muaz bin Jabal ,Ubadah bin Shamit dan Abu Darda)
 112. Siapakah sahabat yang menyebarkan islam di mesir ?(Amr bin Ash)
 113. Siapakah yang membantu Zaid bin Tsabit dalam tugasnya membukukan al-Qur’an ?(salim maula abi huzaifah)
 114. Dimanakah pertama kali ilmu nahwu berkembang ?(Kufah dan Basroh)
 115. Apakah asas di berlakukanya hukum Islam ? (Keadilan dan Kesadaran)
 116. Apa sajakah sumber hukum Islam menurut jumhur fuqoha?(Al-Qur’an ,Sunnah,Ijma dan Qiyas).
 117. Apakah fungsi sunnah terhadap Al-Qur’an ?(1.penguat hukum yang ada dalam al-Qur’an 2. penjelas hukum-hukum Al-Qur’an 3. penetap hukum baru yang tidak di sebutkan dalam Al-Qur’an )
 118. Antara syariat dengan qanun al-wadiy terdapat tiga perbedaan mencolok, sebutkan ketiga perbedaan tersebut?(1. syariat ciptaan Allah dan qonun buatan manusia 2. syariat tak terbatas oleh waktu tertentu qanun terbatas 3. Prinsip syariat membimbing masyarakat qanun hanya mengatur)
 119. Kapan khalifah Ali bin Abi Thalib wafat ?(17 ramadhan 40 H)
 120. Siapakah ketiga orang yang mengaku sebagai nabi setelah rasul wafat ? (Musailamah Al-Kadzaab Al-Aswad al-Kansy dan Thulaihah bin Khuwailid )
 121. Sebutkan 5 dari 17 orang Quraisy yang pandai baca tulis di masa awal – awal islam  ?( Umar bin Khattab 2. Ali bin Abi Thalib 3. Usman bin Affan  4. Abu Ubaidah bin Jarah  5. Thalhah 6. Yazid 7. Muawiyah bin Abi Sufyan 8. Abu Khuzaifah bin Utbah bin Rabi’ah 9. Hatib bin Amr 10. Abu Salamah bin Abdul Asad Al Mahzumi 12. Abaan bin said 13.  Abi sarkhi al-amini 14. Khuwatib bin Abdullah al-Uzza Al amiri 15. Abu Sufyan bin Hard 16. Juhain bin Salt 17. Ali bin Hadrlami)
 122. Siapakah wanita yang Pandai tulis baca dimasa rasul ?(Hafsa, Umu Kulsum dan Syifa binti Abdullah Al Adawi )
 123. Berapa jumlah hadits yang di kumpulkan imam bukhari sebelum di ringkas menjadi 4000 Hadist ? (300.000 hadits)
 124. Kapan kerajaan Romawi di dirikan ?(th. 753 SM )
 125. Pada tahun 30 M kerajaan Romawi pecah menjadi 2 bagian / kerajaan yaitu Romawi barat dan timur Romawi barat beribu kota di Roma . dimanakah ibu kota Romawi timur ?(Kostantinopel )
 126. Kerajaan Romawi timur menganut agama nashrani yang terpecah menjadi 3 mazhab besar sebutkan ketiga mazhab tersebut ?(1. Mazhab yaakibah 2. M. Nasathirah 3. M. Mulkaniyah )
 127. Dalam kerajaan romawi timur ada 3 bahasa yang berpengaruh bahasa apa sajakah itu ?(1. Latin 2. Greek 3. Suryani )
 128. Siapakah nama raja Persia yang menjadi pesaing besar kerajaan Romawi ?(Anusyarwan )
 129. Agama apakah yang dianut oleh orang-orang persia ?(Majusi )
 130. Siapakah yang terkenal sebagai nabinya orang persia ?(Zorooster)
 131. Tahun berapakah Zoroaster wafat ?(583 sm.)
 132. Ajaran Zoroaster memiliki keyakinan bahwa tuhan itu adalah yang memiliki kekuatan baik dan jahat .siapakah nama tuhan baik dan jahat dalam ajaran Zorooster ? (Ahuramazda dan Daruja Ahriman)
 133. Apa nama kitab suci agama zorooster ?( Avesta )
 134. Pada tahun 215 m. seorang pengikut Zorooster mendirikan sekte baru yang memadukan antara ajaran zorooster dengan ajaran Nashrani , siapakah nama pengikut zorooster tsb ?(Manu/Many)
 135. Bahasa apa yang menjadi bahasa resmi orang persia ?( Bahasa Pahlawi )
 136. Siapakah putra sulung nabi ismail yang menggantikanya menguasai /mengurus ka’bah?( Nabit)
 137. Pada tahun berapakah sumur zam zam di sempurnakan pemugarannya untuk pertama kali ?          (th.540 m. )
 138. Apakah nama perang yang terjadi antara kabilah Bakar dan kabilah Tahlib yang berlangsung selama 40 th. Dan terjadi hanya karena seekor unta ? (Perang Busus )
 139. Perang yang terjadi antara suku al-Gubhara dan suku Dahis yang terjadi selama 40 th. Adalah dah?(perangDahis )
 140. Berapa jumlah penduduk yatsrib (madinah ) pada baiat aqabah ke 2 ?(72 orang )
 141. Siapakah sahabat yang memimpin utusan membawa surat nabi kepada raja Heraclius ?( Dakhiyah bin Khalifah al-Kalbi al-Khajazriy )
 142. Siapakah sahabat yang memimpin utusan membawa surat nabi kepada kaisar persia ?(Abdullah bin Huzaifah as-sahami)
 143. Siapakah sahabat yang memimpin utusan membawa surat nabi kepada Nejus raja habsyah? (Umar bin umaiyah al- dhamari )
 144. Siapakah sahabat yang memimpin utusan membawa surat nabi kepada Muqoukis . gubernur jendral Romawi untuk mesir ?(Khatib bin abi balta’ah al-lakhan)
 145. Siapakah sahabat yang memimpin utusan membawa surat nabi kepada Hamzah al Hanafi amir negri Yamamah ?(Sulaith bin amr al-amiri )
 146. Siapakah sahabat yang memimpin utusan membawa surat Nabi kepada al-Haris bin Abi syar,amir Khurosan? (Syuja bin Wahab )
 147. Siapakah sahabat yang memimpin utusan membawa surat nabi kepada al-munzir bin sawy, amir al-bakhrain ?(al-Ala bin al-Khadhrami )
 148. Siapakah sahabat yang memimpin utusan membawa surat nabi kepada dua putra al jalandi jifar dan ibad ? (Amr bin ash)

0 comments:

Post a Comment

◄ Posting Baru Posting Lama ►
 

Wong Ndelok

Blog Archive