Tuesday, May 26, 2015

UKK Akidah dan Akhlak SMA/K Semester 2 TA 2014/2015

Posted by Blogger Name. Category: , , , ,

I. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang di anggap paling benar !!!
1
Kata akidah berasal dari bahasa………………….

a. Indonesia
c. Perancis

b. Inggris
d. Arab

2
Akidah dapat diartikan sebagai……………………..

a. Pertalian
c. Perjanjian

b. Persahabatan
d. Ikatan

3
Diantara prinsip akidah islam ialah………………………..

a. Bersumber sari akal manusia
c. Datangnya dari para rasul

b. Datangnya dari malaikat
d. Bersumber dari wahyu Allah

4
Akidah islam prinsipnya………………………akidah para Nabi sebelumnya

a. Menyalahi
c. Tidak menyimpang

b. Tidak menyamai
d. Membenarkan

5
Naluri ketuhanan manusia dibekali Allah SWT sejak………………..

a. Kematiannya
c. Di alam barzah

b. Kelahirannya
d. Di alam kandungan

6
Ilmu tauhid adalah ilmu tentang……………………………..

a. Keagungan Tuhan
c. Kelemahan Tuhan

b. Keesaan Tuhan
d. Kekuatan Tuhan

7
Ilmu tauhid dalam agama kristen disebut……………….

a. Kastrologi
c. Monologi

b. Teologi
d. Biologi
                                        
8
Nama lain dari ilmu tauhid adalah………………………………..

a. Ilmu nahwu
c. Ilmu alam

b. Ilmu kalam
d. Ilmu pasti

9
Meyakini bahwa Allah Maha Esa, baik zat, sifat, maupun perbuatan-Nya termasuk tauhid……………….

a. ‘ubudiyah
c. rahmaniyah

b. uluhiyyah
d. mulkiyah

10
Tauhid rahmaniyah artinya Allah………………………

a. Maha Pengatur
c. Maha Kuasa

b. Maha Pemurah
d. Maha Bijaksana

11
Syirik menurut bahasa artinya……………………..

a. Teman
c. Sahabat

b. Kolega
d. Saudara

12
Menurut istilah, syirik ialah menyekutukan Allah dengan………………………

a. Sifat-Nya
c. Dzat-Nya

b. Selain-Nya
d. Firman-Nya


13
Syirik yang tersembunyi disebut syirik………………………….. 

a. Jali
c. Mudmar

b. Khafi
d. Batin

14
Syirik terbagi pada………………………….

a. Lima macam
c. Tiga macam

b. Dua macam
d. Empat macam

15
Syirik jali ialah syirik yang………………………..

a. Tersembunyi
c. Samar

b. Tampak
d. Tidak jelas

16
Kata akhlak berasal dari bahasa………………..

a. Indonesia
c. Arab

b. Inggris
d. Mesir

17
Akhlak menurut bahasa ialah…………………..

a. Aturan
c. Moral

b. Tuntunan
d. Kaidah
                                        
18
Akhlak terbagi dua, yaitu akhlak…………………….

a. Baik dan sedang
c. Terpuji dan tercela

b. Buruk dan cukup
d. Terindah dan terbaik

19
Akhlak terpuji bersumber dari………………………..

a. Akal manusia
c. Al-Qur’an dan Sunnah

b. Hati manusia
d. Kitab suci

20
Berikut ini adalah metode peningkatan kualitas akhlak, kecuali……………….

a. Salat malam
c. Pergaulan

b. Puasa
d. Baca Qur’an

21
Sifat Allah dalam asmaul husna berjumlah…………

a. 100
c. 99

b. 1000
d. 79

22
Allah Mahaadil dalam memberikan hukuman merupakan arti dari sifat Allah……..

a. Al-‘Adlu
c. Al-Muqsitu

b. Al-‘Afuwwu
d. Al-Hafidzu

23
Al-Warisu artinya Allah Maha…….

a. Kekal
c. Penolong

b. Terdahulu
d. Pemurah

24
Allah Maha Luas dan Maha Lapang merupakan arti dari sifat…………

a. Al-‘Afuwwu
c. munkar dan nakir

b. Al-‘Adudu
d. izrail

25
Sifat Allah Ar-Rafi’u artinya Allah Maha…………

a. Meningggikan badan orang
c. Meninggikan pangkat

b. Meninggikan derajat
d. Mengangkat derajat

26
Husnudzon artinya……

a. Prasangka buruk
c. Prasangka Baik

b. Prasangka baik
d. Buruk sangka

27
Husnudzon termasuk akhlak……..

a. Terpuji
c. Termulia

b. Tercela
d. Terpopuler
                                        
28
Kebalikan dari husnudzon adalah……….

a. khusnul khatimah
c. suudzon

b. suul khatimah
d. husnul mariyah

29
Tobat menurut bahasa artinya………………..

a. berserah diri
c. memohon ampun

b. merenung
d. menyesal


30
Tobat yang sesungguhnya disebut tobat…….

a. tobat sambal
c. taubat nasuha

b. tobat akhirat
d. tobat yang benar

31
Sikap ingin dipuji orang lain disebut………………….

a. Riya
c. Aniaya

b. Syirik
d. Dzalim
32
Riya terbagi pada…………….

a. Dua bentuk
c. Tujuh bentuk

b. Empat bentuk
d. Tiga bentuk

33
Riya dalam bentuk perbuatan disebut, riya………………………..

a. amali
c. Lisani

b. Syafahi
d. Khairi

34
Menceritakan perbuatan baik kepada orang lain termasuk………………………..

a. Riya Syafahi
c. Riya Nisbi

b. Riya Khafi
d. Riya Jali

35
Perbuatan aniaya disebut juga perbuatan…………………………

a. Dzalim
c. Kufur

b. Kafir
d. Murtad

36
Sikap membeda bedakan orang lain disebut……………..

a. Diskusi
c. Distribusi

b. Diskriminasi
d. Disinfeksi

37
Ada berapakah rukun iman….

a. 4
c. 6

b. 5
d. 7

38
Orang yang bunuh diri termasuk perbuatan aniaya terhadap…………

a. Diri sendiri
c. Keluarga

b. Orang lain
d. Sesama

39
Islam melarang umatnya berperilaku………………….

a. Aturan
c. Moral

b. Tuntunan
d. Kaidah
                                        
40
Dalam pandangan islam, semua orang adalah……………..

a. Beda
c. Rata-rata

b. Sama saja
d. Tidak sama

II. Essay :
  1. Jelaskan pengertian riya?
  2. Jelaskan pengertian aniaya?
  3. Tuliskan dalil yang melarang diskriminasi?
  4. Berikan contoh perbuatan riya syafahi?
  5. Berikan contoh perbuatan aniaya terhadap orang lain?

0 comments:

Post a Comment

◄ Posting Baru Posting Lama ►
 

Wong Ndelok

BBM Contact